Wydarzenia

17 październik 2017
Na właściwym kursie - wyniki Consultii po III kwartale 2017

Consultia Sp. z o.o. na koniec września 2017 roku wypracowała łączny przypis w wysokości 134,8 mln zł, co przełożyło się na dynamikę w wysokości 148,0% liczoną do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Przypis składki dla poszczególnych towarzystw (zagregowany dla grup ubezpieczeniowych) wyniósł odpowiednio:
1)  Grupa PZU (PZU/Link4) - 75,1 mln zł, dynamika 158,8%
2) Grupa Ergo Hestia (EHM/MTU/YCD) - 23,7 mln zł, dynamika 157,6%
3) Grupa Generali (Generali/Proama) - 9,3 mln zł, dynamika 123,7%
4) Grupa AXA (AXA/Liberty) - 8,1 mln zł, dynamika 107,4%
5) Grupa Warta (Warta/HDI) - 7,9 mln zł, dynamika 145,9%
6) Grupa VIG (Compensa/InterRisk) - 3,9 mln zł, dynamika 116,4%

W pozostałych współpracujących z Consultią zakładach ubezpieczeń wyniki po Q1-Q3 2017 roku wyglądały następująco:
1)  Gothaer - 2,9 mln, dynamika 150,8%
2) Allianz - 1,8 mln, dynamika 191,4%
3) Pozostałe ZU - 2,1 mln, dynamika 175,0%

Zakończony już trzeci kwartał br. potwierdził nasze wcześniejsze przypuszczenia o wypłaszczaniu się efektu osiąganej na rynku dynamiki w przypisie w związku z wysoką bazą jaka obowiązywała po zeszłorocznych podwyżkach składek. Mimo takiego stanu rzeczy skutecznie udało się Spółce zniwelować ten umowny "ubytek" organicznym wzrostem sprzedaży na działalności podstawowej.

W ciągu 9 miesięcy br. Consultia podpisała 101 nowych umów partnerskich zapraszając do współpracy 183 osoby. Jest to wynik adekwatny do obowiązującej w Spółce polityki doboru nowych Partnerów, pozwalający jednocześnie na utrzymanie wysokiego standardu obsługi oraz organizacji szkoleń (w myśl zasady - liczy się jakość, a nie ilość). Estymacja dotycząca planów na cały 2017 rok pozostaje na niezmienionym poziomie i zakłada przekroczenie 180 mln zł GWP. Realnym na ten moment wydaje się osiągnięcie przypisu rocznego w wysokości 190 mln zł.


12 lipiec 2017
Wyniki Consultii po II kwartale 2017

Consultia Sp. z o.o. na koniec czerwca 2017 roku wypracowała łączny przypis w wysokości 87,9 mln zł, co przełożyło się na dynamikę w wysokości 160,2% liczoną do analogicznego okresu roku ubiegłego. Przychody Spółki przekroczyły 13,7 mln zł i były większe o 44,1% od tych uzyskanych w I półroczu 2016 roku.

Przypis składki dla poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych (grup ubezpieczeniowych) wyniósł odpowiednio:
1)  Grupa PZU (PZU/Link4) - 50,7 mln zł, dynamika 176,6%
2) Grupa Ergo Hestia (EHM/MTU/YCD) - 14,8 mln zł, dynamika 159,4%
3) Grupa Generali (Generali/Proama) - 5,6 mln zł, dynamika 145,3%
4) Grupa AXA (AXA/Liberty) - 5,6 mln zł, dynamika 121,6%
5) Grupa Warta (Warta/HDI) - 4,9 mln zł, dynamika 150,7%
6) Grupa VIG (Compensa/InterRisk) - 2,5 mln zł, dynamika 116,3%

W pozostałych współpracujących z Consultią zakładach ubezpieczeń, gdzie przypis składki w drugim półroczu 2017 przekroczył 1,0 mln zł wyniki wyglądały następująco:
1)  Gothaer - 1,8 mln, dynamika 163,5%
2) Allianz - 1,2 mln, dynamika 199,8%

Bardzo cieszy nas stałe zwiększenia aktywności sprzedażowej agentów ponad przeciętną wynikającą z podwyżek stawek. Poza Grupą AXA i Grupą VIG udało nam się to uzyskać w większości towarzystw. W naszej ocenie przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w przyjętych rozwiązaniach sprzedażowych i obsługowych oraz wypracowanych wspólnie z zakładami (lub nie!) rozwiązaniach serwisowych (zarówno centralnych jak i lokalnych). Symptomatyczne i budujące jest także to, że systematycznie wzrasta też ilość ubezpieczeń poza komunikacyjnych zawieranych przez naszych Partnerów.

W dalszym ciągu Zarząd utrzymuje konserwatywne podejście do wcześniej zakomunikowanych planów na cały 2017 rok i uzyskania przypisu składki w wysokości 180 mln zł. Ambitnym, ale realnym jest także osiągnięcie w tym roku przypisu w wysokości 200 mln zł. Aby się to udało potrzebna będzie średnia dynamika sprzedaży w Q3-Q4 na poziomie 147%. Czy tak się stanie zadecyduje o tym II półrocze 2017 roku, w którym z jednej strony podjęte zostaną przez Consultię ponadstandardowe aktywności prosprzedażowe, z drugiej jednak coraz bardziej wypłaszczać się będzie efekt zeszłorocznych podwyżek.


18 kwietnia 2017
Wystrzałowy Q1 2017 - wyniki Consultii

Zamknięcie pierwszego kwartału 2017 roku to pora na pierwsze podsumowania początku tego roku i przeprowadzenie wstępnej analizy efektu wprowadzonych w Spółce zmian i modyfikacji oraz zastosowanych przez Zakłady Ubezpieczeń podwyżek składek, a także ich wpływu na osiągane przez nas wyniki.

Consultia Sp. z o.o. wypracowała w tym czasie (Q1 2017) łączny przypis składki w wysokości 41,7 mln zł, co przełożyło się na imponującą dynamikę w wysokości 171,7% w stosunku do przypisu osiągniętego w analogicznym okresie 2016 roku. Największy wolumen składki wygenerowany został dla Grupy PZU (PZU/Link4) - 24,1 mln zł, przy dynamice 200,1%. Na drugim miejscu uplasowała się Grupa Ergo Hestia (EHM/MTU/YCD) - 6,7 mln zł, z dynamiką 144,7%. Trzecie miejsce zajęła Grupa AXA (AXA/Liberty) - 2,9 mln zł, z dynamiką 131,2%, czwarte miejsce przypadło natomiast dla Grupy Generali (Generali/Proama) - 2,6 mln zł przy dynamice 164,1%. Intensywnie rozwijała się także współpraca z Wartą przekraczając po 3 miesiącach przypis składki w wysokości 2,4 mln zł (dynamika 161,8%) i plasując tym samym to towarzystwo na miejscu piątym.

W pozostałych współpracujących z Consultią zakładach ubezpieczeń majątkowych wzrosty wyglądały następująco: Allianz - 167,2%, Compensa - 136,4%, Gothaer - 160,4%, InterRisk - 195,9% oraz TUZ - 220,7%.

Na ten moment Zarząd utrzymuje konserwatywne podejście do wcześniej zakomunikowanych planów na cały 2017 rok i uzyskania przypisu składki w wysokości 180 mln zł. Jednakże w związku z szeregiem zaplanowanych na Q2 i Q3 2017 działań sprzedażowo-motywacyjnych niewykluczone jest przeprowadzenie po tym okresie odpowiedniej korekty. W dalszym ciągu za bardzo ambitny uważamy cel związany z przekroczeniem bariery 200 mln zł przypisu w tym roku.


3 lutego 2017
Podsumowanie wyników za 2016 rok

Ciekawy rok 2016 za nami! W związku z jego podsumowaniem przedstawiamy osiągnięte przez Consultię w tym okresie wyniki. Z uwagi na specyficzny okres, którego dotyczy analiza, związany z gwałtownymi ruchami składkowymi na rynku, zaprezentowane dane są zarówno w wydaniu liczbowym (tradycyjnie) oraz ilościowym (po raz pierwszy).

Łączny przypis składki jaki został odprowadzony w 2016 roku za pośrednictwem Consultii i współpracujących z nią Partnerów do Zakładów Ubezpieczeń wyniósł 131,5 mln zł, zapewniając tym samym dynamikę na poziomie 152,8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Przychody Spółki osiągnęły poziom 21,92 mln zł i były większe o 30,9% od tych uzyskanych w 2015 roku. Kwota odprowadzonych do agentów prowizji w całym rocznym okresie przekroczyła 13,5 mln zł, co dało wzrost o 33,7%.

Największy wolumen przypisu składki w analizowanym okresie Consultia wygenerowała dla Grupy PZU (PZU/Link4) - 69,3 mln zł, przy dynamice 188,2%. Drugi wynik to Grupa Ergo Hestia (EHM/MTU/YCD) - 21,6 mln zł, z dynamiką 148,0%. Trzecie miejsce zajęła Grupa AXA (AXA/Liberty) - 10,7 mln zł, z dynamiką 127,0%, a tuż za nią Grupa Generali (Generali/Proama) - 10,6 mln zł, z dynamiką w wysokości 79,1% (!). Bardzo dynamicznie rozwijała się także współpraca z Wartą przekraczając przypis składki w wysokości 7,5 mln zł, Grupą VIG (Compensa/InterRisk) - 4,5 mln oraz Gothaer - 2,9 mln. Największe dynamiki sprzedaży (wykraczające poza średnią za dany rok) Spółka odnotowała w następujących towarzystwach/brandach sprzedażowych: PZU (300,1%), Link4 (183,7%), MTU (172,9%), YCD (171,15), Allianz (168,1%), Generali (167,7%) oraz Gothaer (155,6%) i Warta (155,3%). Z kronikarskiego obowiązku odnotowujemy również wzrost sprzedaży w Uniqa (169,5% dynamiki), co w zestawieniu z decyzją Uniqa o rozwiązaniu umowy agencyjnej z Consultią traktujemy jako paradoks decyzyjny.

W ocenie Zarządu osiągnięte wyniki są wielce satysfakcjonujące. Przyjęty na 2016 plan mający na celu osiągnięcie 120-125 mln zł przypisu składki (po zastosowanej dodatkowo korekcie w Q3 2016) został przekroczony. Wpływ na w/w wyniki miało kilka czynników. Jest to zarówno rozwój organiczny, ale także, co należy podkreślić wprowadzone przez towarzystwa podwyżki składek. O ile efekt podwyżek i jego wpływ na wynik jest zrozumiały to najbardziej jednak cieszy zwiększenie własnej efektywności sprzedażowej. Dynamika w liczbie polis w roku 2016 wyniosła 127,4% względem roku 2015, co przełożyło się na 262 tys. polis zwartych z udziałem i za pośrednictwem Partnerów Consultii.

Jeżeli chodzi o plany na 2017 rok Zarząd Consultii w konserwatywnym scenariuszu zakłada przekroczenie przypisu składki w wysokości 180 mln zł. Wyzwaniem natomiast będzie przebicie progu 200 mln zł, z którym to zadaniem będziemy chcieli się mimo wszystko zmierzyć. Powyższe prognozy oparte są jedynie na samodzielnym rozwoju i nie przewidują one w swoich założeniach innych alternatywnych możliwości skokowego zwiększenia naszej ekspozycji na generowany przypis. Konsekwentnie utrzymana zostaje w ryzach polityka pogłębiania naszej aktywności poprzez podnoszenie efektywności sprzedażowej z Partnerami oraz pracy nad jakością portfela dostarczanego ubezpieczycielom. Bez emocji obserwowane są także ruchy konsolidacyjne. W tym aspekcie będziemy szli własną, opracowaną już drogą bez zbędnego obciążania spółki dodatkowymi i krępującymi zobowiązaniami finansowymi.Informacje prasowe

2017-12-15 Julita Czyżewska o planach rozwoju PZU ZdrowieJulita Czyżewska, prezes PZU Zdrowie, w materiale partnerskim opublikowanym na łamach portalu interia.pl, wyjaśnia, że wśród najbardziej (...)
2017-12-15 Ubezpieczyciele zamknięci na innowacyjne rozwiązaniaZasadnicze ograniczenia w otwarciu rynku ubezpieczeń na innowacje tkwią w samej branży. Zdaniem start-upów jest ona zamknięta na innowacyjne (...)
2017-12-15 #wdobrejsprawie - Allianz dla SOS Wioski DziecięceAllianz informuje, że na rzecz podopiecznych stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, przygotował świąteczną akcję.Za każdy poprawnie umieszczony (...)
2017-12-14 Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawki do ustawy o dystrybucjiSejmowa Komisja Finansów Publicznych jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała uchwałę i poprawki Senatu dotyczące ustawy o dystrybucji (...)
2017-12-14 Rolne: 22,5% więcej umów ubezpieczeniaPortal farmer.pl podsumowuje kondycję rynku ubezpieczeń rolnych w III kwartałach 2017 r. W III kwartałach br. na dopłaty do składek wydano (...)